Anunt achizitie pachet produse PNRR , Investitie I11

- ACHIZIȚIE DIRECTĂ –
INVITAȚIE DE PARTICIPARE CU OFERTĂ
PRIVIND COMPONENTA C15 EDUCATIE A PROIECTULUI: „DOTAREA CU MOBILIER,
MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT
PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE”,
ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI:
LOT I: Investitie I11 – “Mobilier și materiale didactice pentru dotarea salilor de
clasa”;
LOT II: Investitie I11 – “Mobilier specific, materiale didactice specifice (obiecte de
inventar) precum și materiale didactice specifice desfasurarii activitatilor
sportive din sălile de sport”.
1) COMUNA CURTEA, cu sediul in Loc. Curtea, Jud. Timis, str. Principala, nr. 268, CUI
4357856, initiaza achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție directa de
furnizare de produse având ca obiect:
2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 03/06/2024, ora 12:00;
3) Limba ofertei: Limba română;
4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: zqp.achizitii@gmail.com. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției. Ofertele se pot depune și la secretariatul autoritatii contractante, la
adresa precizată la pct. 1).
5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
- Data de deschidere a ofertelor: 03/06/2024, ora 13:00;
- Data estimata de evaluare a ofertelor 04/06/2024.
- Data estimata de semnare a contractului:06/2024
6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data semnării contractului de furnizare;
7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din
Caietul de sarcini. Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse. Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu îndeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconformă/ inacceptabilă asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”. Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele
autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.
8) Valoarea estimata a achizitiei directe : 214.326,00 lei, la care se adauga T.V.A. 40.721,94 lei,
rezultand o valoare totala de 255.047,94 lei, valoare impartita pe loturi dupa cum urmeaza:
- LOT I: Investitie I11 – “Mobilier și materiale didactice pentru dotarea salilor de clasa” – 174.636,00 lei, la care se adauga T.V.A. la care se adauga T.V.A. 33.180,84 lei, rezultand o
valoare totala de 207.816,84 lei.
- LOT II: Investitie I11 – “Mobilier specific, materiale didactice specifice (obiecte de inventar) precum și materiale didactice specifice desfasurarii activitatilor sportive din sălile de sport” – 39.690,00 lei, la care se adauga T.V.A. 7.541,10 lei, rezultand o valoare
totala de 47.231,10 lei.
Sursa de finantare: PNRR.
9) Nu se accepta oferte alternative.
10)Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in
Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului
Comertului.
11)Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:
- Formular de Ofertă
- Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
- Declaratie DNSH
Documente suport:
- Caiet de Sarcini
- Formulare si modele
- Model de contract de furnizare.