Anunt achizitie pachet produse PNRR , Investitie I9

 - ACHIZIȚIE DIRECTĂ –

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE CU OFERTĂ

PRIVIND COMPONENTA C15 EDUCATIE A PROIECTULUI: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE”,

ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI:

1) Comuna CURTEA, cu sediul in Loc. Curtea, Jud. Timis, str. Principala, nr. 268, CUI 4357856, initiaza achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție directa de furnizare de produse având ca obiect:

LOT I: Investitie I9 - “Echipamente pentru laboratoare de informatica din unitati de invatamant de nivel primar”;

LOT II: Investitie I9 - “Echipamente TIC pentru organizarea in mediul virtual pentru unitati de invatamant preuniversitar”.

 

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20/05/2024, ora 12:00;

3) Limba ofertei: Limba română;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: zqp.achizitiii@gmail.com. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției. Ofertele se pot depune și la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:

- Data de deschidere a ofertelor: 20/05/2024, ora 13:00;
- Data estimata de evaluare a ofertelor 21/05/2024.
- Data estimata de semnare a contractului:05/2024

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data semnării contractului de furnizare;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse. Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu îndeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconformă/ inacceptabilă asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”. Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

 

8) Valoarea estimata a achizitiei directe : 264.400,63 lei, la care se adauga T.V.A. 50.236,12 lei, rezultand o valoare totala de 314.636,75 lei, valoare impartita pe loturi dupa cum urmeaza:

- LOT I: Investitie I9 - “Echipamente pentru laboratoare de informatica din unitati de

           invatamant de nivel primar” – 70.269,99 lei, la care se adauga T.V.A. la care se adauga    

           T.V.A. 13.351,30 lei, rezultand o valoare totala de 83.621,29 lei.

- LOT II: Investitie I9 - “Echipamente TIC pentru organizarea in mediul virtual pentru

           unitati de invatamant preuniversitar” – 194.130,64 lei, la care se adauga T.V.A. 36.884,82 lei,

           rezultand o valoare totala de 231.015,46 lei.

Sursa de finantare: PNRR.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

11) Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

- Formular de Ofertă
- Declaratie privind acceptarea Modelului de contract

- Declaratie DNSH

Documente suport:
- Caiet de Sarcini
- Formulare si modele
- Model de contract de furnizare.